REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w WIELKIEJ ŁĄCE


 1. Boiska są czynne w terminach określonych harmonogramem w danym roku szkolnym (który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).
 2. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
 4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
 6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
 7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 9. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
 10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego) oraz dokumentu tożsamości (dowód, legitymacja…).
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 12. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 11 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
 13. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt. 1 a:
 14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do respektowania uwag instruktora sportu.
 15. Wszelkich informacji dotyczących korzystania z obiektu udziela instruktor sportu.
 16. Zastrzega się możliwość zmian w niniejszym regulaminie po wcześniejszym podaniu informacji publicznej.
 17. Wszelkie uwagi proszę kierować do instruktora sportu.

powrót